Quy định cần chú ý đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp

Trước ngày 03/01/2018

Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có của tháng 12 năm 2017

Trước ngày 15/01/2018

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2017

Trước ngày 10/01/2018

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của năm 2017

Trước ngày 20/01/2018

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của quý IV năm 2017

Trước ngày 30/01/2018

Nộp thuế TNDN tạm tính của quý IV năm 2017

Nộp lệ phí môn bài của năm 2018

Trước ngày 31/01/2018

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 01/2018

Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 01/2018

Trước ngày 28/03/2018 doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.

http://vietluat24h.com.vn/

0913167316

0913167316