Lưu ý về việc áp dụng phương pháp tính thuế năm 2017

Lưu ý về việc áp dụng phương pháp tính thuế năm 2017

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013; Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;  Việt Luật thông báo đến Cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. HCM như sau: 

1. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định năm 2017-2018:

Cơ sở kinh doanh, thành lập trước ngày 01/01/2015, đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng ổn định trong hai năm 2015, 2016;  Cơ sở kinh doanh thành lập trong quý 4 năm 2015 ( khai thuế giá trị gia tăng ổn định từ quý 4/2015 đến 31/12/2016)  và Cơ sở kinh doanh thành lập từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2016 ( khai thuế giá trị gia tăng ổn định từ ngày thành lập đến 31/12/2016)  có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016  dưới một tỷ đồng  theo cách xác định tại Khỏan 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, nếu  tự nguyện áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) cho Chi cục Thuế quản lý  chậm nhất ngày 20/12/2016 (dự kiến)

Trường hợp, Cơ sở kinh doanh  thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ  nêu trên không gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho Chi cục Thuế quản lý  chậm nhất ngày 20/12/2016 thì Cơ sở kinh doanh kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 Cơ sở kinh doanh áp dụng ổn định phương pháp tính thuế khấu trừ (hoặc phương pháp trực tiếp) trong hai năm 2017, 2018.

Lưu ý:

- Trường hợp năm 2016, Cơ sở kinh doanh đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lêntheo cách xác định tại Khỏan 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính  và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong hai năm 2017, 2018. Cơ sở kinh doanh không gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho Chi cục Thuế quản lý.

-Trường hợp Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong quý 4/2016 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý 4/2016 và năm 2017. Đến trước ngày 20/12/2017, Cơ sở kinh doanh căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2018 và 2019. 

2. Chu kỳ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2019.

Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) theo quy định tại Điểm b.3 Khoản 2 Điều 11Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện khai GTGT theo tháng hay theo quý ổn định từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2019.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) cho Chi cục Thuế quản lý chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

 

Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Điện thoại tư vấn miễn phí 091 3167316 

VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin "

 

0913167316

0913167316