Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, quy định về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp vẫn tiếp tục được quy định chi tiết tại Điều 11. Tùy theo mỗi loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần lưu giữ các các tài liệu cụ thể như sau:

 1. Điều lệ công ty
 2. Quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 3. Sổ đăng ký thành viên đối với công ty TNHH hoặc sổ đăng ký cổ đông đối với công ty cổ phần;
 4. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm;
 6. Giấy phép đủ điều kiện hoạt động hoặc giấy phép con đối với các ngành nghề có điều kiện;
 7. Giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
 8. Giấy chứng nhận mẫu dấu;
 9. Đăng bố cáo hoạt động, thay đổi doanh nghiệp;
 10. Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
 11. Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;
 12. Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;
 13. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;
 14. Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu nêu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
Điện thoại tư vấn miễn phí 091 3167316
VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin "

0913167316

0913167316