Báo cáo tài chính

Hỏi: Tôi có thể xem báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được không?

Đáp: Hiện nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đang phối hợp với Tổng cục Thuế để xây dựng cơ chế truyền tải các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế sang cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Các báo cáo tài chính sau khi được truyền tải và khởi tạo sẽ được cập nhật lên ứng dụng cung cấp báo cáo tài chính. Hiện tại, bạn có thể xem các báo cáo tài chính của các công ty cổ phần đã nộp cho cơ quan Thuế và được truyền tải sang cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

 

Hỏi: Báo cáo tài chính có giá trị pháp lý hay không?

Đáp: Dữ liệu báo cáo tài chính được cung cấp tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được xây dựng trên cơ sở truyền tải dữ liệu báo cáo tài chính từ Tổng cục Thuế sang Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Do vậy, dữ liệu báo cáo tài chính được lưu ở Cục Quản lý đăng ký kinh doanh hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu báo cáo tài chính được lưu tại Tổng cục Thuế.

 

Hỏi: Tôi có thể xem được thuyết minh báo cáo tài chính không?

Đáp: Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp bản thuyết minh kèm với báo cáo tài chính. Chúng tôi có thể cung cấp bản thuyết minh báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp có nộp bản thuyết minh kèm theo báo cáo tài chính.

 

Hỏi: Tôi có thể xem báo cáo tài chính của những năm trước đây hay không?

Đáp: Hiện nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có thể cung cấp báo cáo tài chính lịch sử của các công ty cổ phần của các năm 2009, 2010, 2011, và 2012. Trong thời gian tới, chúng tôi có thể cung cấp báo cáo tài chính của các năm trước đó tùy vào dữ liệu nhận được từ cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế.

 

Hỏi: Tôi có thể mua dữ liệu về báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp cùng một lúc hay không?

Đáp: Việc chọn mua dữ liệu báo cáo tài chính được thực hiện riêng lẻ đối với từng doanh nghiệp. Bạn cần chọn cụ thể một doanh nghiệp và chọn việc đưa báo cáo tài chính của một năm nhất định của doanh nghiệp đó vào giỏ hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn đưa nhiều báo cáo tài chính vào một giỏ hàng và thanh toán đồng thời.

0913167316

0913167316