Đăng ký DN qua mạng điện tử
Hỏi: Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức nào? Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức: - Giấy phép kinh doanh; - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; - Chứng chỉ hành nghề; -...
VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Báo cáo tài chính
Hỏi: Nội dung chính của chương trình Chuẩn hóa dữ liệu là gì? Đáp: Nội dung chính của chương trình Chuẩn hóa dữ liệu bao gồm: - Rà soát và liệt kê các doanh nghiệp là đối tượng hướng đến của chương trình, thực hiện gửi Thông báo rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp đến các doanh nghiệp đó. - Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp tự...

0913167316

0913167316